Δράσεις (πρόσφατες)/Actions(recents)/Actions (récentes)

1. Για την εικονοσχηματική (οπτική) ποίηση / On visual poetry / Sur la poésie visuelle
 
1.1 SCHEMES _ SCHEMES. UN DIALOGUE AVEC DICK HIGGINS
 
1.2 OTOLITHS  no 65, 02/2022
 
Ελληνικά
 
Japanese/Japonais/Ιαπωνικά
 
 
2. ΙΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ / TRACEMES
 
Ατομική έκθεση  σχεδίων με μολύβι / Solo show of  drawings -pencils on paper/
Exposition personelle de dessins- crayons sur papier 
16/12/2022 – 10/01/2023 @ ART PROJECT SPACE, Athens
 
παρουσίαση του βιβλίου
presentation of my book “N,AO”
Confraria do Vento, Rio de Janeiro, BR, 2022
 
επιτελέσεις –  performances
16/12/2022 @ SPACE
 
με τη συμμετοχή του /avec la participation  d’ Alipio Carvalho Neto.
 
 
3. PHOTOGRAPHIC Projects/Projets PHOTOGRAPHIQUES/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ προτάγματα
 
OTOLITHS, no 68
 
 
 
 
 
4. Boris GAMALEYA
 
ποιητής από τον Ινδικό Ωκεανό / poet from the Indian Ocean / Poéte de l’Isle de Réunion
 
εισαγωγικό κείμενο μου και μετάφραση μου των ποιημάτων του στα Ελληνικά
mon texte d’introduction et ma  traduction en Grec de ses poèmes
my introductory text and my translations of his poems into Greek
 
 
5. Εγκώμιο για τον Μιχαήλ Μήτρα/ Hommage to Michail Mitras/Hommage a Michail Mitras
 
 
Poeticanet.gr 
02/2023
 
 
6.CONFINEMENTS/ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΙ/ENFERMEMENTS (11-12/2022).
Performances/ Επιτελέσεις:
Demosthenes AGRAFIOTIS  (da/da)
Dimitris TRIKAS
@Alipio CARVALHO NETO
17/12/2022
 
 
7.”Πολιτιστικοί καθορισμοί, πολιτισμικοί καθαρμοί”/ “Cultural determinations, civilizational purifications”/”Déterminations culturelles, purifications civilisationelles”
 
(essay in Greek / essai en Grec)