2000-

Υγείας Κοινωνία

«Υγείας Κοινωνία», Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, Gutenberg, 2000,  3 βιβλία.

1. Κοινωνιολογία της Υγείας και της Ασθένειας

Sarah Nettleton

   

2. Κοινωνιολογία της Ψυχικής Υγείας και της Ασθένειας

David Pilgrim & Anne Rogers

   

3. Υγεία, Αρρώστια, Κοινωνία

Τόποι και τρόποι σύμπλεξης

Δημοσθένης Αγραφιώτης