Οκτώμβριος 1994 | Αθήνα

Φωτο-ημερίδα

Ημερίδα για την «Καλλιτεχνική Φωτογραφία»


Πρακτικά της Ημερίδας για την “Καλλιτεχνική φωτογραφία”, Συλλογικό έργο, Υπουργείο Πολιτισμού, Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων, Αθήνα 1994.