2013-2014

Αναφορά στον Lyotard

Robert BRIATTE – Κείμενο για την επιτέλεση Αναφορά στον Lyotard  (Hommage à Jean François Lyotard). – (pdf στα γαλλικά)

Έκθεση EIDOS @ ISBA, Besançon, Γαλλία – 12 Μαρτίου – 04 Απριλίου 2014

Φωτογραφίες:


Επιτελεστικές εν-καταστάσεις @ Beton7 – Μάϊος 2013

Επτά επιτελέσεις, μεταξύ των οποίων και η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ LYOTARD, καταλήγουν σε έργα τέχνης – εγκαταστάσεις του Δημοσθένη Αγραφιώτη. Οι επιτελέσεις (performances) έχουν χαρακτήρα συμμετοχικό, δηλαδή, απαιτούν την ενεργό συμβολή των ‘θεατών’. Το τελικό αποτέλεσμα συκγοτεί την έκθεση των παραχθέντων υλικών συνθεμάτων.

Φωτογραφίες:


Videos: