2003 | Εκδόσεις Τυπωθήτω - Δαρδάνος

Υγεία, Αρρώστια, Κοινωνία


«Υγεία, Αρρώστια, Κοινωνία», «Τόποι και Τρόποι Σύμπλεξης», Τυπωθήτω – Δαρδανός, Αθήνα, 2003.